CELKOVÁ HARMONIZACE
jedinečná péče
na Sedlčansku

Prohlédnout fotogalerii

ubytování pro léčebný pobyt viz fotogalerie/ see possible accommodation at the photogallery above

                                                                                                   HOLISTIC HARMONIZATION for English scroll down

TĚLO MÁ VNITŘNÍ MOUDROST a dokáže se za vhodných podmínek samo uzdravovat.

Nabízím Vám harmonizaci, která je jedinečná v celostním přístupu. Umožňuje kupř. harmonizaci nervového systému, metabolismu, imuno-endokrinního systému, zlepšení pohybových funkcí, připravu na operaci či regeneraci po ní. Vychází z lékařských poznatků starých více než sto let a je v souladu jak s nejnovějšími vědeckými poznatky, tak i léčivými tradicemi starých kultur.

ZPŮSOB PÉČE Respekt a laskavý a klidný přístup navozují při individuální péči prostor pro vrozenou schopnost sebe-léčení. Vzniká tak spojení s prvotní matricí zdraví jedince na celostní úrovni, tj. tělesné, duševní i spirituální. Během péče leží člověk oblečený a přikrytý na lehátku. Péče probíhá jemnými dotyky, zatímco člověk uvolněně odpočívá.

TROCHA HISTORIE Před více než sto lety objevili lékaři osteopaté (Sutherland, Becker, Sills) primární životní sílu, která neustále obnovuje optimální stav. Tuto sílu nazvali Dech života a metodu pojmenovali kraniosakrální biodynamika.

PODSTATA METODY Pulzující mozkomíšní mok je nositelem této životní síly, která nás provází od chvíle našeho početí a připomíná hluboký vnitřní jemný dech. Spolu s vrozenou moudrostí těla umožňuje uzdravování.

Péče napomáhá zejména

  • harmonizaci nervového systému – zlepšení úzkostí, stresu, spánku

  • zlepšení pohybových funkcí, zmírnění bolestí

  • při přípravě na operaci, po operaci, při úrazech

  • k celkové harmonizaci, kupř. novému vztahu k sobě i k životu, nalezení vnitřního klidu apod.

Po této péči se doporučuje klid a dostatek tekutin.

Cena celostní harmonizace: 2 hodiny - 800 Kč

Na Sedlčansku 65 km od Prahy, na ideálním místě pro celkovou obnovu, znovuvytvoření rovnováhy těla, mysli a duše. Možný i léčebný pobyt, ubytování viz tlačítko na obrázku.

Iva Fišerová, absolventka Školy vědomého doteku www.lamana.cz

ZKUŠENOSTI KLIENTŮ "Nádherné a klidné místo pro relaxaci. Navrátila se mi energie a radost, začala jsem věřit více v sebe samu i umět se v něčem rozhodnout a nebát se." HP --- „Okamžitě jsem ucítila uvolnění v hrudi, navždycky jsem přestala používat „foukátko“ (pro astmatiky), jsem klidnější a cítím přetrvávající vděčnost.“ KJ --- „Tělem se mi rozlévalo příjemné teplo, vzbouzelo ve mně příjemnou radost a připomínalo mi mé mládí. Udělala jsem cestou domů rozhodnutí, o kterém jsem už dlouho uvažovala.“ SG --- „Tak jak se cítí mé tělo po koupeli, vonící levandulovým olejem, tak je mé duši po harmonizaci. Čisto vně i uvnitř.“ SH --- „Iva mne odzbrojuje svojí lehkostí, s níž vidí krásu v každém člověku.“ KT

-------------------------------------------                                                                                                                                             ENGLISH

THE BODY HAS ITS INNER WISDOM and is able to heal itself at proper conditions.

I offer harmonization which is unique in its holistic aproach. It helps e.g. harmonise your nervous system and metabolism, improve your moving functions, prepare for a surgery, regenarate after surgery etc. Based on medical findings old more then one hunderd years it is in accord with the latest scientific knowledge as well as ancient healing tradtions.

ABOUT THE METHOD Respectfull, kind and quiet approach induces a field for an innate ability of self-healing. It helps you connect with the primal health matrix of your body, mind and spirit - in a holistic manner. During the treatment one lies dressed and covered on a couchette. The treatment is provided by soft touches, while one is resting relaxed.

A LITTLE BIT OF HISTORY More then hundred years ago osteopaths (Sutherland, Becker, Sills) discovered the primal vital energy, which recreates optimal conditions steadilly. They named the vigour the Breath of Life and the method cranio-sacral biodynamics.

THE ESSENCE OF METHOD The pulsating cerebro-spinal fluid is the carrier of the vital vigor, which is accompanying us from time of our conception and reminds an inner soft breah. Along with a body innate wisdom it enables healing.

The treatment will help you

  • harmonise your nervous system - betterment of sleeping, from stress and anxiety
  • improve your moving functions, releasing pains
  • prepare for a surgery, after surgery, at injury
  • harmonise your e.g. a new relation to one self and life, finding inner calmness etc.

After the treatment make sure you get plenty of rest and water

The Cost of Holistic Harmonization: 2 hours - 800 Kč / 30 EUR

At Sedlcany area (65 km from PRG), the ideal site for general re-creation, re-establishment of balance of body-mind-soul. A healing stay possible, see the accommodation (the button within the picture above).

Iva Fišerová, the graduate at The School of the Conscious Touch/ Škola vědomého doteku www.lamana,cz

REFERENCES "Beautiful and quiet place to relax. My energy and joy came back, I started trust my self more and learn the art of making decisions without worrying." HP --- "I felt an immediate relaxation in my chest, I stopped using the ventilator (for astmatics) forever, I permanently calmed down and feel a persisting gratitude."  JK --- „A warmth was effusing in my body, an evocation of a pleasant joy, it reminded me of my youth. Going home I came to a decision which I was contemplating for a long time.“ SG --- „As my body feels after a bath full of lavander oil fragrance, so feels my soul after harmonization. Serene out and in." HS --- „ Iva disarms me with her effortlessness in seeing other people´s beauty." KT

Kontakt
+420.721676534 fiserova.iva@gmail.com
Iva Fišerová
Podolí 17
25753 Vojkov

účet mám u ČSOB: 209 721 378/0300
IČ 06227651 Votice na živnostenském úřadu o mně vědí
čj.: 542/2017/ŽÚ-AJí/5