CELKOVÁ HARMONIZACE
jedinečná péče
na Sedlčansku

                                                                                                    HOLISTIC HARMONIZATION

                                                                                                    unique treatment in Sedlčany area                                                                                                            for English scroll down

Tělo má vnitřní moudrost

a dokáže se za vhodných podmínek samo uzdravovat.

Nabízím Vám harmonizaci, která je jedinečná v celostním přístupu. Umožňuje kupř. harmonizaci nervového systému, metabolismu, imuno-endokrinního systému, zlepšení pohybových funkcí, připravu na operaci či regeneraci po ní.

Vychází z lékařských poznatků starých více než sto let a je v souladu jak s nejnovějšími vědeckými poznatky, tak i léčivými tradicemi starých kultur.

Způsob péče

Respekt a laskavý a klidný přístup navozují při individuální péči prostor pro vrozenou schopnost sebe-léčení. Vzniká tak spojení s prvotní matricí zdraví jedince na celostní úrovni, tj. tělesné, duševní i spirituální.

Během péče leží člověk oblečený a přikrytý na lehátku. Péče probíhá jemnými dotyky, zatímco člověk uvolněně odpočívá.

Trocha historie

Před více než sto lety objevili lékaři osteopaté (Sutherland, Becker, Sills) primární životní sílu, která život nejen udržuje, ale zejména jej neustále obnovuje pro optimální stav. Tuto sílu nazvali Dech života a metodu pojmenovali kraniosakrální biodynamika.

Podstata metody

Pulzující mozkomíšní mok je nositelem této životní síly, která nás provází od chvíle našeho početí a připomíná hluboký vnitřní jemný dech. Spolu s vrozenou moudrostí těla umožňuje uzdravování.

Péče napomáhá zejména

  • harmonizaci nervového systému – zlepšení úzkostí, stresu, spánku

  • zlepšení pohybových funkcí, zmírnění bolestí

  • při přípravě na operaci, po operaci, při úrazech

  • k celkové harmonizaci, kupř. novému vztahu k sobě i k životu, nalezení vnitřního klidu apod.

Po této péči se doporučuje klid a dostatek tekutin.

Cena celostní harmonizace

2 hodiny - 800 Kč

To vše na Sedlčansku (65 km od Prahy) s tímto jedinečným výhledem, který už sám poskytuje ideální místo pro celkovou obnovu, znovuvytvoření rovnováhy těla, mysli a duše.

Ráda Vám poskytnu tuto individuální péči,

Iva Fišerová

absolventka Školy vědomého doteku

www.lamana.cz

Zkušenosti klientů

„Tělem se mi rozlévalo příjemné teplo, vzbouzelo ve mně příjemnou radost a připomínalo mi mé mládí. Udělala jsem cestou domů rozhodnutí, o kterém jsem už dlouho uvažovala.“ SG

„Obzvlášť uklidňující místo, klid a mír. Iva je velice milá, má úžasnou energii, která se dobře pojí s místem. Báječný únik z města. Doporučuji každému, kdo se potřebuje zastavit.“  EM

„Okamžitě jsem ucítila uvolnění v hrudi, přestala jsem používat „foukátko“ (pro astmatiky), jsem klidnější a cítím přetrvávající vděčnost.“ KJ

„Tak jak se cítí mé tělo po koupeli, vonící levandulovým olejem, tak je mé duši po harmonizaci s Ivou. Čisto vně i uvnitř.“ SH

"Nádherné a klidné místo pro relaxaci. Díky paní Ivě se mi navrátila energie a radost, začala jsem věřit více v sebe samu i umět se v něčem rozhodnout a nebát se." HP

„Iva mne odzbrojuje svojí lehkostí, s níž vidí krásu v každém člověku. Moje setkání s Ivou je setkání s praktikantem vysoké třídy kraniosakrální biodynamiky.“ KT

-------------------------------------------                                                                                                                                             ENGLISH

The body has its inner wisdom

and is able to heal itself at proper conditions.

I offer harmonization which is unique in its holistic aproach. It helps e.g. harmonise your nervous system and metabolism, improve your moving functions, prepare for a surgery, regenarate after surgery etc.

Based on medical findings old more then one hunderd years it is in accord with the latest scientific knowledge as well as ancient healing tradtions.

About the Method

Respectfull, kind and quiet approach induces a field for an innate ability of self-healing. It helps you connect with the primal health matrix of your body, mind and spirit - in a holistic manner.

During the treatment one lies dressed and covered on a couchette. The treatment is provided by soft touches, while one is resting relaxed.

A Little Bit of History

More then hundred years ago osteopaths (Sutherland, Becker, Sills) discovered the primal vital energy, which maintains not only life itself, but it re-creates it for an optimal condition steadilly. They named the vigour the Breath of Life and the method cranio-sacral biodynamics.

The Essence of Method

The pulsating cerebro-spinal fluid is the carrier of the vital vigor, which is accompanying us from time of our conception and reminds an inner soft breah. Along with a body innate wisdom it enables healing.

The treatment will help you

  • harmonise your nervous system - betterment of sleeping, from stress and anxiety
  • improve your moving functions, releasing pains
  • prepare for a surgery, after surgery, at injury
  • harmonise your e.g. a new relation to one self and life, finding inner calmness etc.

After the treatment make sure you get plenty of rest and water

The Cost of Holistic Harmonization

2 hours - 800 Kč / 30 EUR

All of that at Sedlcany area (65 km from PRG) with this unique view, which itself allows the ideal site of general re-creation, re-establishment of balance of body-mind-soul.

I´ll offer you this individual treatment gladly,

Iva Fišerová

graduated at The School of the Conscious Touch/ Škola vědomého doteku

www.lamana,cz

References

„A warmth was effusing in my body, an evocation of a pleasant joy, it reminded me of my youth. Going home I came to a decision which I was contemplating for a long time.“ SG

"A super calming place, peaceful and quiet. Iva is a very nice person with great energy, that goes well with the place. A great getaway from the city. I recommend to anyone who needs a break."  EM

"I felt an immediate relaxation in my chest, I stopped using the ventilator (for astmatics), I permanently calmed down and feel a persisting gratitude."  JK

„As my body feels after a bath full of lavander oil fragrance, so feels my soul after harmonization with Iva. Serene out and in." HS

"Beautiful and quiet place to relax. Thanks to Mrs. Iva my energy and joy came back, I started trust my self more and learn the art of making decisions without worrying." HP

„ Iva disarms me with her effortlessness in seeing other people´s beauty. In my experience she is a high-class practitioner of method of craniosacral biodynamics. KT

Kontakt
+420.721676534 fiserova.iva@gmail.com
Iva Fišerová
Podolí 17
25753 Vojkov

účet mám u ČSOB: 209 721 378/0300
IČ 06227651 Votice na živnostenském úřadu o mně vědí
čj.: 542/2017/ŽÚ-AJí/5